FacebookTwitter

Regels Belgian Potterheads

Regels

Belgian Potterheads: On Topic

Algemeen:

 

Alle leden worden verondersteld het reglement te hebben doorgenomen. Bij incidenten is hierover dus geen discussie mogelijk en kan het lid zich niet beroepen op het feit dat hij/zij de regels niet kende.

 

Een post moet inhoudelijk met Harry Potter te maken hebben. Dit omvat alle inhoud die rechtstreeks te maken heeft met de films, boeken, acteurs, auteur en online materiaal.

 

Posts die NIET thuishoren in de ON TOPIC groep worden zonder waarschuwing verwijderd. Wat hoort niet thuis in deze groep? Alles wat in verband staat met je persoonlijk leven en ervaring als fan hoort thuis in de Personal & OFF TOPIC groep: https://www.facebook.com/groups/106665729745534

 

o Tonen van Harry Potter collectie
o Primark o Kleurboek
o Reizen naar de studio’s, de Universal pretparken…
o Raise your wands posts
o Steun zoeken bij persoonlijke problemen o …

Gedragscode Belgian Potterheads

 

Dit is een virtuele plek voor iedereen. Er is in de groep geen plaats voor discriminatie, racisme, naaktheid, seksisme, homofobie, …

 

Eveneens worden bepaalde gevoelige thema’s zoals ethische kwesties, religieuze discussies, politieke zaken,… vermeden. Inhoudelijke discussies over deze onderwerpen zijn niet toegestaan.

 

Alle inhoud van posts en reacties dienen respectvol te blijven. Discussies worden aangemoedigd maar houd deze vriendschappelijk. Persoonlijke beledigingen horen hier niet thuis. Hou er rekening mee dat er leden zijn met veel verschillende leeftijden, meningen, achtergrond en afkomst,…

 

Respect is steeds aan de orde. Vergeet ook niet dat je communiceert via het internet, en dat posts dus altijd anders kunnen overkomen dan ze bedoeld zijn.

 

Als een lid herhaaldelijk het reglement overtreedt, kan deze zonder waarschuwing uit de groep gezet worden, ongeacht hoe lang deze persoon lid is van de groep.

 

Spam of problemen kunnen gerapporteerd worden aan de Admins via PM of door middel van de “rapporteerknop”.

 

Reposts en dubbelposts

 

Een post wordt als ‘repost’ beschouwd wanneer een exacte post al eens gepost werd binnen een periode van 48u. Posts met verschillende bronnen, maar dezelfde informatie of inhoud worden ook beschouwd als ‘repost’.

 

Om dubbelposten te voorkomen kan de zoekfunctie gebruikt worden. Te veel posts over hetzelfde onderwerp worden verwijderd door de Admins. Resultaten van een test, quiz, uitdaging, … moeten telkens gepost worden onder de eerst gedeelde post om dubbele posts te vermijden.

 

Meets

Meets kunnen door de leden georganiseerd worden, maar niet in naam van Belgian Potterheads. Zelf georganiseerde meets kunnen wel op de BP agenda geplaatst worden, mits er een verantwoordelijke wordt doorgegeven aan de Admins. De verantwoordelijke Admin voor meets is Angela Evrard, te bereiken via angela@belgianpotterheads.be .

Verkoop

Verkoop kan enkel na toestemming van de Admins. Verantwoordelijke voor verkoop is Joris de Buck, te bereiken via joris@belgianpotterheads.be .

Enkel de verkoop van tweedehands goederen en zelfgemaakte artikels is toegestaan. In geen geval zijn de Admins verantwoordelijk voor het verloop van de verkoop.

Reclame en promotie

Het promoten/reclame maken van blogs, websites, pagina’s, groepen, andere Harry Potter groepen,… is NIET TOEGESTAAN in de Belgian Potterheads groepen (ON TOPIC en Personal & OFF TOPIC).

 

Promotie en reclame kan enkel via onze openbare pagina, https://www.facebook.com/BelgianPotterheads , waar je het doelpubliek van de Belgian Potterheads eveneens kunt bereiken. Dit kan je doen in het gedeelte ‘bericht van bezoeker’. Het is echter wel de bedoeling dat de reclame en promotie die gemaakt wordt gelinkt is aan Harry Potter, zo niet wordt deze alsnog verwijderd.

 

Voor een samenwerking met de Belgian Potterheads kan je de Belgian Potterheads contacteren via:
info@belgianpotterheads.be .

Admins

Lyna Deweys                                     Yolan Vandekerkhof                                       Evy van Damme
Matthias Anthonis                           Joris De Buck                                                      Olivier Van Bulck

Angela Evrard

Moderators

Noam Landries                                  Myrthe Vaes
Annika Leyers                                    Jozefien Stellamans

Rules and guidelines

Belgian Potterheads: On Topic

 

General Information:

 

As a member you will be expected to have read and agreed to our rules. In the case of conflict occurring, there will be no room for further discussion and a member will not be allowed to defend themselves based on lack of knowledge about said rules.

A new post must relate to Harry Potter in a topical manner. This concerns all content which directly relates to the films, books, cast, author and any online material.

Posts that do NOT belong in the ON TOPIC group will be deleted without warning.

What does not belong in this group?

Everything which relates to your personal life and fan experience belongs in the Personal & OFF TOPIC group. (https://www.facebook.com/groups/BelgianPotterheadsPersonal/?ref=bookmarks)

  • Collections of fandom merchandise (Often referred to as Harry Potter ‘shelves’)
  • Any purchases made at Primark
  • (Finished) Pages of the colouring books
  • Personal travels made to the Studio’s, Universal theme parks, etc.
  • ‘Raise your wands’-posts to ask support for the loss of a loved one
  • Support-seeking posts in general when one is having a rough time

 

Code of Conduct for Belgian Potterheads

 

Belgian Potterheads is a virtual group for everyone to enjoy. Discrimination, racism, nudity, sexism, homophobia, profanity, … etc. will not be allowed.

Sensitive matters like ethical questions, religious discussions or political differences are to be avoided and in-depth discussions about any of these subjects are prohibited.

The content of posts and all comments are to be respectful at all times. There is room for discussions, but do keep them civil. Personal insults of any kind will not be tolerated. Please consider that not all members are of the same age, hold the same opinions or come from the same background. Mutual respect is in order. Don’t forget that when communicating through text online, your words may be perceived differently as to how you intended them.

If a member of the group were to repeatedly break these rules, he or she can be removed from the group without warning, no matter how long they have been a member for.

Spam or problematic posts can be reported to the Admins or Mods via PM or by using the “report” option.

Reposts and double posting

 

A post is deemed a “repost” if the exact same thing was already posted within 48 hours. Posts from different sources, but identical content are also deemed reposts.

One can use the search function to avoid reposts. Excess posts on the same topic will be deleted by the Admins. Results of quizzes or challenges are to be posted in the comments under the original post as to avoid double posting.

Meets

 

Meets can be organized by members but not in Belgian Potterheads’ name. Member-organized meets can, however, be put on the official agenda if a person in charge is named and the Admins are contacted. The Admin in charge of meets is Angela Evrard.

Sale

 

The selling of any items on the page is only allowed after obtaining permission from the Admins. The Admin in charge of sales is Joris De Buck. We only allow for sale of second-hand or self-made items. Under no circumstances are the Admins responsible for the further course of the transaction.

Advertising and Promo

 

The promoting/advertising of any blogs, websites, pages, groups, other Harry Potter groups, … etc. is NOT ALLOWED in any of the Belgian Potterhead groups (both ON TOPIC and Personal & OFF TOPIC). Advertising and promo is strictly limited to our public page, https://www.facebook.com/BelgianPotterheads/, from which the same target audience can be reached. This is possible within the ‘Visitor Posts’ section of the page. Note that any promo not related to Harry Potter will still be deleted.

For a collaboration with Belgian Potterheads you can contact us at info@belgianpotterheads.be .

Admins

 

 

Matthias Anthonis

Joris De Buck

Lyna Deweys

Angela Evrard

Olivier Van Bulck

Evy Van Damme

Yolan Vandekerkhof

 

 

 

Moderators

 

 

Noam Landries

Annika Leyers

Jozefien Stellamans

Myrthe Vaes